نمایندگی BRIGHTEK

نمایندگی BRIGHTEK
دسته بندی

Kiosk-Ticket چاپگر

WH T3POS

WH T3POS 1

 

 

Kiosk-Ticket

Mobile چاپگر

WH M01

WH M01

 

 

 

   Mobile

ODM چاپگر

WH U01

WH U01

 

 

  ODM

panel چاپگر

Pos-desktop چاپگر

فهرست